GoodLuckMate stöds av läsare. Läs mer om hur vi tjänar pengar

1. Vem behandlar och samlar in dina personuppgifter?

GoodLuckMate Ltd., ett företag som är registrerat i Maltas jurisdiktion med den registrerade företagsadressen 34 Wied Ghomor Street, St. Julians, STJ2043, Malta, registreringsnummer C 96551, är huvudansvarig för att ta hand om dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Personuppgiftsansvarig avser det företag som bestämmer sätten och syftena för behandlingen av dina personuppgifter.

Du bör vara medveten om att även om vi är huvudansvariga för att ta hand om dina personuppgifter kan information lagras i databaser som andra företag kan komma åt. Vid åtkomst till dina personuppgifter kommer alla företag att följa de standarder som anges i denna policy.

2. De personuppgifter vi behandlar

Vi kan komma att behandla följande personuppgifterer om dig:

 • Namn (som du angivit)
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Platsdata
 • Webbplatsanvändning
 • Innehållet du skickar in, såsom kommentarer, personliga preferenser, åsikter eller klagomål.

3. Vad dina personuppgifter används till och när de behandlas

GoodLuckMate kommer att samla in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Kommunicera med dig och svara på dina frågor; till exempel via e-post om du kontaktar oss.
 • Skicka ut e-post med reklam relaterade till produkter och tjänster. Se även avsnitt 6 nedan om direktmarknadsföring.
 • Analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att driva vår verksamhet och våra webbplatser enligt användarnas preferenser för att ge en bättre service och användarupplevelse.
 • Förbättra och rikta in annonser som du får från oss.
 • Möta eller utöva någon av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt 3 och där vi är övertygade om att:

 • Du har gett ditt samtycke till oss att använda uppgifterna på det sättet, eller:
 • Vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja de legitima intressen som vi har som företag (till exempel för att förbättra våra produkter eller för att utföra analyser över vår data) på ett sätt som är proportionerligt och respekterar din integritet.

4. Vem delar vi dina personuppgifter med

Vi arbetar med flera tredje parter för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter kan i vissa fall behöva ha tillgång till dina personuppgifter. De tredje parter vi arbetar med och deras integritetspolicyer listas nedan:

 • Google Analytics – Du hittar deras integritetspolicy här.
 • Hotjar – Du hittar deras integritetspolicy här.
 • Sendgrid – Du hittar deras integritetspolicy här.

5. Internationella överföringar

Internationella överföringar innebär att personuppgifter kan överföras till ett land utanför EU.

Som anges i avsnitt 4 ovan kan vi tillåta åtkomst till dina personuppgifter för tredje parter som kan vara belägna utanför EU.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter om vi får en juridisk eller regulatorisk begäran från ett utländskt brottsbekämpande organ utanför EU.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att all internationell överföring av information hanteras för att skydda dina rättigheter och intressen. Alla förfrågningar om information som vi får från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer att kontrolleras noggrant innan personuppgifter avslöjas.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi har infört. Kontakta oss (se avsnitt 8) om du vill begära ytterligare information.

6. Direktmarknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka dig direkt marknadsföringskommunikation angående produkter och tjänster som vi och våra partners erbjuder; till exempel casino- och sportspeltjänster. Detta kan vara i form av e-post eller riktade onlineannonser.

I vissa fall kommer vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål att baseras på våra legitima intressen (se avsnitt 3 ovan). När det krävs enligt lag kommer det att baseras på ditt samtycke.

Du har alltid rätt att tacka nej till vidare direktmarknadsföring. Du kan använda avregistreringslänken som du hittar i all direkt i vår marknadsföringskommunikation eller genom att kontakta oss (se avsnitt 8).

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå och för att skicka kommunikation som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig baserat på den information vi har om dig.

7. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det rimligen är nödvändigt för de syften som anges i avsnitt 3 i denna policy.

Under vissa omständigheter behåller vi dina personuppgifter under en viss period för att uppfylla till exempel juridiska, skattemässiga eller redovisningskrav.

Vi upprätthåller en datalagringspolicy för de personuppgifter vi besitter. Om dina personuppgifter inte längre krävs kommer vi att se till att de antingen raderas eller görs anonyma.

8. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter gällande dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter finns nedan.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skriva till GoodLuckMate Ltd. på adressen som anges i avsnitt 1.

Observera följande om du vill utöva dina rättigheter:

Tillgång

Du kan be oss att:

 • Bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter;
 • Ge dig en kopia av dessa uppgifter;
 • Ge dig annan information om dina personuppgifter; till exempel vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem till, vem vi lämnar ut dem till, om vi överför dem utanför EU, hur vi skyddar dem, hur länge vi sparar dem, vilka rättigheter du har, hur du kan göra ett klagomål, var vi fick dina uppgifter ifrån och om vi har utfört något automatiskt beslutsfattande eller profilering, i den mån informationen inte redan har lämnats till dig i denna policy.

Korrigering/rättelse

Du kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter.

Vi kan komma att försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.

Radering

Du kan be oss att radera dina personuppgifter, men endast där:

 • Den behövs inte längre för de ändamål för vilka den samlades in; eller
 • Du har återkallat ditt samtycke (där behandlingen baserades på samtycke); eller
 • Efter en framgångsrik rätt att invända (se "Invändning" nedan); eller
 • Det har behandlats olagligt; eller
 • För att uppfylla en laglig skyldighet.

Vi är inte skyldiga att godkänna din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig:

 • För att uppfylla en rättslig skyldighet; eller
 • För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;

Det finns vissa andra omständigheter under vilka vi inte är skyldiga att godkänna din begäran om radering, även om dessa två är de mest troliga omständigheterna där vi skulle avslå den begäran.

Begränsning

Du kan be oss att begränsa (dvs. behålla men inte använda) dina personuppgifter, men endast där:

 • Dess riktighet bestrids (se Korrikering/rättelse) för att vi ska kunna verifiera dess riktighet; eller
 • Behandlingen är olaglig, men du vill inte att den raderas; eller
 • Det behövs inte längre för de syften som det samlades in för, men vi behöver det fortfarande för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • Du har utövat rätten att göra invändningar och verifiering av övervägande skäl är väntande.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning, där:

 • Vi har ditt samtycke; eller
 • För att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • För att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Portering

Du kan be oss att tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett strukturerat vanligt förekommande maskinläsbart format, eller så kan du be att få dem "porterade" direkt till en annan personuppgiftsansvarig, men endast där:

 • Behandlingen baseras på ditt samtycke eller på fullgörandet av ett avtal med dig, och;
 • Bearbetningen utförs på automatiserade sätt.

Invändning

Du kan invända mot all behandling av dina personuppgifter som har våra legitima intressen som rättslig grund om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter överväger våra legitima intressen.

Vi har en möjlighet att visa att vi har övertygande legitima intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Internationella överföringar

Du kan begära att få en kopia av, eller hänvisning till, de skyddsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan redigera dataöverföringsavtal eller relaterade dokument (d.v.s. dölja viss information som finns i dessa dokument) på grund av kommersiell känslighet.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber dig att försöka lösa eventuella problem med oss först, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

Prenumerera!

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få de bästa bonuserbjudandena genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

info Bonusar är tillgängliga för utvalda länder